Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Deklaracja - Odpady komunalne - Mieszkaniec - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Deklaracja

 

1 lipca 2013 roku weszła w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mocy, której gminy zostały zobowiązane do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie obowiązują od dnia 01 lipca 2013 roku w świetle nowych przepisów, aby zapewnić właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.


Deklaracja do pobrania w pliku pdf
(Plik w formacie pdf 77 KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)

 

Deklaracja do pobrania w pliku word
(Plik w formacie doc 74 KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)  
 


 

Dekleracja (sezonowa) 
(Plik w formacie pdf 76 KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)
 

Dekleracja (sezonowa) 
(Plik w formacie doc 74 KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)

Gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów tylko i wyłącznie od nieruchomości zamieszkałych czyli takich na których zamieszkują mieszkańcy.

Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, szkoły, zakłady pracy, ośrodki zdrowia i inni zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmami, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Morawica. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim budynku mieszkalnym np. mają sklep są obowiązane do zawarcia dodatkowej umowy z „firmą śmieciową” na odpady pochodzące z tejże działalności.

 

Uchwała Nr XVIII/229/19 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza stawki od gospodarstwa domowego. I tak jeśli w gospodarstwie prowadzona jest selektywna zbiórka a odpady odbierane są raz w miesiącu obowiązują następujące stawki miesięczne:

a) jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 7 zł;

b) małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 10 zł,

c) pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 20 zł.

 

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów a odbiór dwa razy w miesiącu:

a) jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 14 zł;

b) małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 17 zł,

c) pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 27 zł.

 

Jeżeli segregacja nie jest prowadzona i odpady odbierane są raz w miesiącu miesięczne stawki za odbiór odpadów wynoszą:

a) jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 12 zł;

b) małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 15 zł

c) pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 30 zł

 

Jeżeli segregacja nie jest prowadzona i odpady odbierane są dwa razy w miesiącu miesięczne stawki za odbiór odpadów wynoszą:

a) jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 19 zł;

b) małe gospodarstwo domowe (2 osoby) - 22 zł

c) pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 37 zł

 

Roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe i nieruchomości zamieszkiwane sezonowo

a) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 45 zł

b) odpady zbierane i odbierane w sposób nieslektywny - 70 zł

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica w ramach tej opłaty raz w miesiącu odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi na nieruchomości zamieszkałej obejmuje odbiór następujących odpadów:

 

1. Odpady selektywnie zbierane:

a) papier i tektura - worek niebieski

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - worek żółty

c) szkło - worek zielony

d) popiół – worek szary

2) w pojemnikach - odpady zmieszane.

3) w formie „wystawki” odbierane zgodnie z harmonogramem

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

Odpady takie jak: metal, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i popiół, właściciele nieruchomości, we własnym zakresie przekazują do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Brzezinach na ulicy Komunalnej. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-14.00.

 

MAPA DOJAZDU DO Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów !!! 
(Plik w formacie pdf 248 KB, po kliknięciu rozpocznie się pobieranie)

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie będzie przyjmował odpadów takich jak azbest. Jeśli chodzi o odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą one odbierane w ramach opłaty. Podmiot prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości podstawi specjalny kontener do gromadzenia komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz usunie i zagospodaruje te odpady.

 

Opłatę nalicza się samodzielnie według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawę naliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi gospodarstwo domowe. Rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie wspólnie utrzymujących się, jak również osoby które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Stawki opłat podane są wyżej.

Opłatę kwartalną wpłaca się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Morawicy w godzinach poniedziałek od 9:00 do 15 od wtorku do piątku 8.00 do 14.15, przelewem na rachunek bankowy: 50 8493 0004 0070 0200 0185 0001 lub u sołtysa w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Morawica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Morawica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Morawicy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość opadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze lub danych uzyskanych z innych źródeł.


Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Morawicy pokój nr 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

 

Edyta Włodarska – inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 41 3114-691 wew. 116 
mail: e.wlodarska@morawica.pl

Katarzyna Nosek – referent
tel. 41 3114-691 wew. 107
mail: k.nosek@morawica.pl

Karolina Maciejec - Kania – referent
tel. 41 3114-691 wew. 108
mail: k.maciejeckania@morawica.pl

  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij