Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica - Organizacje pozarządowe - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica zostało zarejestrowane 17 listopada 2000 r. w Sądzie Okręgowym w Kielcach, zaś 10 maja 2001 r. zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada osobowość prawną. Siedzibą stowarzyszenia jest Urząd Gminy w Morawicy przy ulicy Kieleckiej 38. Terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną nie nastawioną na zysk. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. W skład stowarzyszenia wchodzą przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Morawica. Przewodniczącym zarządu organizacji jest Józef Dąbek, zaś jego zastępcą Adam Kluźniak. Natomiast członkami wchodzącymi w skład zarządu są: Marian Mazur, Jan Waligóra i Tadeusz Nowak.

 

Jego statutowe cele to:

 • ochrona i reprezentacja interesów branżowych,
 • przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej konkurencji,
 • popularyzacja i promocja wyrobów, produktów, wzorów użytkowych i projektów innowacyjnych,
 • popularyzacja wiedzy fachowej w zakresie drobnej wytwórczości,
 • pomoc w zakresie organizacji i zdobywania rynków zbytu,
 • propagowanie idei ochrony środowiska,
 • promocja Gminy Morawica.

   

W ostatnich latach działalność stowarzyszenia koncentrowała się na współorganizowaniu uroczystości „Kowale” oraz spotkania opłatkowego dla przedsiębiorców. Co roku członkowie stowarzyszenia biorą czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu w Kielcach oraz inne instytucje. Zarząd stowarzyszenia aktywnie współdziała z władzami samorządowymi gminy Morawica. Członkowie organizacji wspierają finansowo imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Gminy w Morawicy.

Pomoc dla przedsiębiorstw

 

W poszukiwaniu rozwiązania problemu bezrobocia w gminie, władze samorządowe Morawicy zaczęły podejmować działania, których celem stało się przyciągnięcie na swój teren inwestorów, a tym samym stałe stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy. Władze gminy zadbały o rozszerzenie współpracy przedsiębiorców z samorządem lokalnym. Współpraca ta obejmuje w głównej mierze wspieranie rozwoju istniejących firm. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie do życia w 1996 roku Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica. Dotychczas nieformalnie działające stowarzyszenie było ciałem doradczym dla urzędników gminy. Nieuregulowany status prawny ograniczał znacznie działania organizacji, która nie mogła oficjalnie starać się o dotacje z organizacji wspierających przedsiębiorczość. Gmina podjęła kroki w kierunku zarejestrowania stowarzyszenia, które teraz prężnie działa na rynku lokalnym i w regionie.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica zostało zarejestrowane 10 maja 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Obecnie na terenie gminy działa 670 małych i średnich firm. Do stowarzyszenia należy tylko 18 największych przedsiębiorstw.
Zarząd stowarzyszenia reprezentują: - Przewodniczący - Józef Dąbek - prezes Kopalni Wapienia "Morawica" S.A. - Z-ca - Adam Kluźniak - właściciel firmy PPH "Poldaun" - Skarbnik - Marian Mazur - dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Morawicy - Sekretarz - Jan Waligóra - właściciel firmy "Jawal" w Morawicy

  Celem działalności organizacji jest:

  • ochrona i reprezentacja interesów branżowych,
  • przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej konkurencji,
  • popularyzacja i promocja wyrobów, produktów, wzorów użytkowych i projektów innowacyjnych,
  • popularyzacja wiedzy fachowej w zakresie drobnej wytwórczości,
  • pomoc w zakresie organizacji i zdobywania rynków zbytu,
  • propagowanie idei ochrony środowiska,
  • promocja gminy Morawica,

  Wyżej wymienione zadania stowarzyszenie realizuje poprzez:

  • świadczenie pomocy organizacyjno-prawnej dla członków stowarzyszenia,
  • wspólne działania reklamowe i marketingowe,
  • świadczenie pomocy w zakresie wdrażania nowych produktów, wzorów użytkowych, projektów innowacyjnych,
  • organizacja spotkań i konferencji w celu wymiany doświadczeń,
  • zbieranie informacji w zakresie rynków zbytu, sposobów podnoszenia jakości produktów.

  Powołanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Morawica dało początek oficjalnej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Działalność miejscowych firm sprzyja integracji środowiska przedsiębiorców z władzami samorządowymi i zachęca do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwom spoza gminy pokazuje zaś, iż władze lokalne popierają rozwój przedsiębiorczości, zachęcając w ten sposób do inwestowania w Morawicy.
  Przedsiębiorcy lokalni sprawują mecenat kulturalny nad imprezami i festynami organizowanymi w gminie. Chętnie pokazują na nich materiały reklamowe, a przede wszystkim finansowo wspierają imprezy kulturalne. Ponadto wiele przedsiębiorstw z gminy, szczególnie te należące do stowarzyszenia wyraziło chęć udziału w realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej projekcie pn. "Nasza przyszłość w młodych, czyli pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia skutecznym sposobem na przeciwdziałanie bezrobociu". Przedsiębiorcy zatrudniają do prac administracyjno-biurowych wolontariuszy. Dzięki temu młodzi ludzie mogą wykazać się przed przyszłym pracodawcą swoimi umiejętnościami. Na ten cel ambasada USA przyznała dotację w wysokości 10.366 tys. dolarów.
  Stowarzyszenie nie tylko w ten sposób włączyło się w pomoc młodym ludziom w zdobyciu zatrudnienia. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy z Kielc zorganizowało lokalne giełdy pracy, na których miejscowe firmy oferowały zatrudnienie zaproszonym przez PUP bezrobotnym i absolwentom.
  Celem działalności stowarzyszenia jest nie tylko współpraca na linii przedsiębiorcy-samorząd, ale także organizacja szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców z pracownikami ZUS, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego. W trakcie tych spotkań władze gminy przedstawiają sprawozdanie z wykonania budżetu, informacje o lokalnych nieruchomościach, zamierzenia inwestycyjne, zachęcając lokalne firmy do udziału w przetargach. Władze gminy pragnąc stworzyć przyjazny klimat pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem chcą pokazać, że gmina jest nie tylko poborcą podatkowym.
  W połowie lat 90-tych Zarząd Gminy oraz radni doszli do przekonania, że w jakiś sposób należy uhonorować trud przedsiębiorców morawickich. Aby wyróżnić najbardziej dynamicznych i najlepiej inwestujących przedsiębiorców Zarząd Gminy ufundował dla nich doroczną nagrodę. "KOWALE" (złoty, srebrny i brązowy) przyznawane są od 1996 roku firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku na polu inwestycji i nowatorskich rozwiązań. Statuetkę otrzymują najdynamiczniej rozwijające się firmy, instytucje wspomagające rozwój gospodarczy w gminie, promujące ją na arenach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Przyznając "Kowale" Zarząd Gminy bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji, zwłaszcza ekologicznych,
  • wielkość inwestycji i ich efekt,
  • liczbę stworzonych miejsc pracy,
  • pozycję firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, sukcesy w poszukiwaniu nowych rynków zbytu.

  "Kowale" rzeźbione są przez miejscową rzeźbiarkę - Dorotę Mostowiec, każdorazowo zmienia się ich wygląd - stanowią więc cenną nagrodę również w ujęciu artystycznym.
  Wszystkie te działania przyniosły zamierzony efekt. W Morawicy stworzono platformę porozumienia między środowiskiem lokalnego biznesu i władzami gminy, co usprawnia pracę władz lokalnych, a przedsiębiorcom ułatwia podejmowanie decyzji. Przyznawanie nagród najlepszym firmom nie tylko dowartościowuje laureatów, ale i pobudza konkurencję wśród lokalnych przedsiębiorców.
  Coroczna ceremonia wręczenia "Kowali" budzi zainteresowanie gminą i jej przedsiębiorcami wśród lokalnej i regionalnej prasy. Sprzyja to zrozumieniu problematyki rozwoju gospodarczego i roli współpracy samorządów z sektorem prywatnym.
  Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców prowadzących bądź planujących działalność na terenie gminy jest zwolnienie z podatku od nieruchomości (budynki lub ich części, budowle i grunty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej) - uchwała nr IV/54/02 Rady Gminy Morawica z dnia 21 września 2002 r. - na okres 3 lub 5 lat. Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 3 lat jest:

  • powstanie u podatnika co najmniej 10 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich prze okres 3 lat,
  • zatrudnienie w tym okresie na nowo utworzonych stanowiskach pracy osób zamieszkałych na terenie gminy Morawica.

  Warunkiem uzyskania zwolnienia na okres 5 lat jest powstanie u podatnika co najmniej 30 nowych miejsc pracy stanowiskach utrzymanie ich przez okres 5 lat, zatrudnienie w tym okresie na nowo utworzonych stanowiskach pracy osób zamieszkałych na terenie gminy Morawica.

  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawicy  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawicy  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawicy

  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
  Dane kontaktowe

  Miasto i Gmina Morawica  

  ul. Spacerowa 7
  26-026 Morawica
  Tel.: +48 41 3114-692
  Fax: 41 3114-690  
  E-mail: gmina@morawica.pl

  ePUAP /kk1a219pow/skrytka

  NIP: 657-263-06-04

  Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

  poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
  od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

  Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

  poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
  od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

  Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
  Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  Zamknij