Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenie - Aktualności - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-04-07

Ogłoszenie

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta  i Gminy Morawica na rok szkolny 2017/2018.

 

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności

 30.03.2017 r. - 11.05.2017 r.         do godz. 15:00

przyjmowanie wniosków od rodziców zapisujących dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 29.05.2017 r. 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów   niezakwalifikowanych

 do 06.06.2017 r.

potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 09.06.2017 r. 

podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 133), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica na rok szkolny 2017/2018 obowiązują  kryteria ustalone przez Radę Miejską w Morawicy uchwałą nr XXIX/327/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria samorządowe:

1.

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata bądź samego kandydata 

2

2.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

3.

Miejsce wykonania pracy co najmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie Miasta i Gminy  Morawica

2

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

2

5.

Samotne  wychowywanie  kandydata   w  rodzinie

2

6.

Co najmniej jedno z rodziców / opiekunów prawnych kandydata udziela się społecznie w organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Morawica i działają na rzecz Miasta             i Gminy Morawica, rodzice / opiekunowie prawni kandydata udzielają się w jednostkach pomocniczych Miasta i Gminy Morawica

2

7.

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata  wskazali Miasto   i Gminę Morawica jako swoje miejsce zamieszkania na użytek rozliczeń podatku dochodowego

2

 

  • Spełnianie kryteriów ocenia się metodą spełnienia – nie spełnienia i za każde spełnione kryterium przyznaje się 2 punkty.
  • Dla każdego kandydata ustala się łączną sumę punktów za wszystkie kryteria.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów z podaniem liczby punktów, którą otrzymali. Naboru kandydatów dokonuje się z zachowaniem pierwszeństwa tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.

Dokumenty, które rodzice / opiekunowie prawni dołączają do wniosku: 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

5) Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  są oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych. Wnioskodawcy są uprawnieni do złożenia innych dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów kandydata.

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij