Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenie - Aktualności - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-04-07

Ogłoszenie

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica na rok szkolny 2017/2018. 

 

 

Termin                      w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności

 10.04.2017r. – 25.04.2017r.             do godz. 15

przyjmowanie wniosków od rodziców zapisujących dziecko do danego przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym)

 

 11.05.2017r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów   niezakwalifikowanych

 do 18.05.2017r.

potwierdzanie przez rodzica dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług placówki, do której zakwalifikowało się dziecko, w postaci pisemnego oświadczenia

 19.05.2017 r. 

podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego   na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

 

·         ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

·         ­   kryteria ustalone przez Radę Miejską w Morawicy uchwałą nr XXIX/326/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 


L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Kryteria mają jednakową wartość

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne   wychowywanie   kandydata   w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe

1.

Miejsce wykonania pracy co najmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie Miasta i Gminy  Morawica

2

2.

Co najmniej jeden z rodziców / opiekunów prawnych pobiera naukę w systemie dziennym

2

3.

Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata kształci się w placówce oświatowej na terenie Miasta i Gminy Morawica

2

4.

Co najmniej jedno z rodziców / opiekunów prawnych kandydata udziela się społecznie w organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Morawica i działają na rzecz Miasta i Gminy Morawica, rodzice / opiekunowie prawni kandydata udzielają się w jednostkach pomocniczych Miasta i Gminy Morawica

2

5

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata  wskazali Miasto i Gminę Morawica jako swoje miejsce zamieszkania na użytek rozliczeń podatku dochodowego

2

6

We wniosku wskazano dane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego jako placówkę pierwszego wyboru

2

 

  • Spełnianie kryteriów ocenia się metodą spełnienia – nie spełnienia i za każde spełnione kryterium przyznaje się  punkty.
  • Dla każdego kandydata ustala się łączną sumę punktów za wszystkie kryteria.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów z podaniem liczby punktów, którą otrzymali. Naboru kandydatów dokonuje się z zachowaniem pierwszeństwa tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.

 

Dokumenty, które rodzice / opiekunowie prawni dołączają do wniosku: 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

5) Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  są oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych. Wnioskodawcy są uprawnieni do złożenia innych dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów kandydata.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

 
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij